دم ز راه و رسم سلمان می زنیم----- لاف اسلام و مسلمان می زنیم


کاشکی از نسل سلمان میشدیم -----لحظه ای یکدم مسلمان میشدیم